อัพเดทล่าสุด

ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ซีซั่น 5

หมวดรายการ :

รายการส่งเสริมความรู้ / Knowledge

เนื้อเรื่องย่อ :

ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 5 ด้วย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิรากแก้ว และเนชั่นกรุ๊ป ร่วมจัดทำโครงการ ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงปัญหาของสังคม สามารถนำความรู้ที่เรียนมาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพ พลังและความคิดสร้างสรรค์ในการทำความดี และเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามและความเป็นพลเมืองให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในสังคม โดยได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ดูรายการย้อนหลัง